O nás

Spoločnosť KONŠTRUKTA, spol. s r.o., Košice pracujúca prevažne v oblasti plynárenstva a stavebníctva sa usiluje o poskytovanie maximálne kvalitných a spoľahlivých služieb s maximálnou mierou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Pre dosiahnutie týchto cieľov ako aj záväzku na neustále zlepšovanie sa zaväzujeme:

 • Trvalo zlepšovať efektívnosť systému riadenia a optimalizácie vzťahov medzi jednotlivými procesmi v spoločnosti, zohľadňujúc požiadavky na manažérstvo kvality, environmentálne manažérstvo a manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom vážiť si zdroje a integrovať kľúčové hodnoty spoločnosti do našej práce a povedomia zamestnancov.
 • Presadzovať princíp kvality ako základný princíp pre všetky naše činnosti, pričom kvalita znamená poskytovať služby tak, aby sa dosiahla čo možno najvyššia miera spokojnosti zákazníka a zainteresovaných strán.
 • Pôsobiť tak, aby sme boli schopní presne porozumieť očakávaniam a požiadavkám našich zákazníkov a vytvorili tak priestor pre zlepšenie našich vzájomných väzieb.
 • Spoločne s našimi dodávateľmi trvalo udržiavať zlepšovanie kvality, odstraňovať kritické miesta v procesoch a vybudovať základňu partnerskej spolupráce.
 • Ctiť si našich zmluvných partnerov, komunikovať s nimi a požadovať od nich riadenie kvality poskytovaných produktov a služieb, zabezpečovanie ochrany životného prostredia a ochrany zdravia pracovníkov v súlade s potrebami Konštrukty, spol. s r.o.
 • Do plnenia na našich záväzkov, zlepšovania procesov a činností zapojiť iniciatívne každého zamestnanca, poskytnúť mu priestor na sebarealizáciu, odborne ich vzdelávať a motivovať pre kvalitu, zlepšovanie životného prostredia a ochranu bezpečnosti a zdravia.
 • Predchádzať znečisťovaniu životného prostredia.
 • Dodržiavať legislatívne požiadavky a ďalšie požiadavky, ktoré sú pre spoločnosť záväzné.
 • Stanoviť a realizovať konkrétne ciele, ktoré sú v súlade s politikou spoločnosti a jej hodnotami.

Všetci zamestnanci Konštrukty, spol. s r.o. sa riadia uvedenými princípmi, ktoré sú v súlade s kľúčovými hodnotami našej spoločnosti a v plnom rozsahu rešpektujú politiku spoločnosti.

domacnosti

firmy

Kontakt

Konštrukta, spol. s r.o

Medená 10

040 17 Košice-Barca

Viac informácií na kontaktnej stránke

Aktuálne a realizované diela

 • Vodovod Košice – Barca – prívod vody – VVS, a.s.  r. 2006
 • Prekládka VTL plynovodu DN 500  Haniska – Drienovská Nová Ves – SPP, distribúcia, a.s. r. 2007
 • Rekonštrukcia oceľového NTL plynovodu Rozália Košice – SPP, distribúcia, a.s. r. 2007
 • Rekonštrukcia oceľového NTL plynovodu Kuzmányho  Košice, SPP, distribúcia, a.s. r. 2008
 • Rekonštrukcia premostenia VTL plynovodu Klenov – Prakovce – SPP, distribúcia, a.s. r. 2008
 • Rekonštrukcia premostenia VTL plynovodu Hrabovec – SPP, distribúcia, a.s. r. 2009
 • Rekonštrukcia plynovodov  Prešov ľavá strana I. II. III. etapa – SPP, distribúcia, a.s. r. 2009 – 2012
 • Prekládka VTL plynovodu DN 300 – OP Prešov – PK Development Praha, r. 2009
 • Rekonštrukcia STL plynovodu  Kežmarok - SPP, distribúcia, a.s. r. 2009
 • ybudovanie novej RS Poprad – Matejovce - SPP, distribúcia, a.s. r. 2009
 • Prekládka VTL plynovodu DN 150 Krompachy – STREICHER, a.s. r. 2010
 • Rekonštrukcia STL plynovodu Trebišov - SPP, distribúcia, a.s. r. 2010
 • Obnova STL plynovodu Humenné - SPP, distribúcia, a.s. r. 2011
 • Odstránenie havarijného stavu STL plynovodu V. Kapušany - SPP, distribúcia, a.s. r. 2011
 • Rekonštrukcia STL plynovodov Košice - Furča - SPP, distribúcia, a.s. r. 2012